Home » Publicaties » MIVD jaarverslag 2007

MIVD jaarverslag 2007

Jaar:
2008
Taal:Aantal blz:
65
Soort Uitgave:
Beschrijving:

Rechts-extremisme
De MIVD verricht onderzoek naar rechtsextremistische partijen, organisaties, groeperingen
en personen. De vraag die hierbij centraal staat, is of de veiligheid en paraatheid
van de krijgsmacht op enig moment in gevaar worden gebracht. Concreet richt het
onderzoek zich op het onderkennen van personen of groepen van personen binnen de
defensieorganisatie die het rechts-extremistische gedachtegoed aanhangen en uitdragen.
Een belangrijke indicator is of en in welke mate deze personen lid zijn van, dan wel
(actief) steun verlenen aan rechts-extremistische partijen en organisaties.

In 2007 hebben verschijningsvormen van rechts-extremisme zich wederom slechts in
beperkte mate gemanifesteerd binnen Defensie. Het aantal meldingen is ten opzichte van
2006 gelijk gebleven, ook de onderwerpen van de meldingen waren vrijwel dezelfde.
Het betrof het bekladden van defensieobjecten met runentekens, nazi-symbolen, discriminerende teksten en leuzen en meldingen van personen die lid waren van of gelieerd
waren aan rechts-extremistische partijen en organisaties of daar steun aan verleenden.

Lees verder in het jaarverslag

Bijzonderheden: Extreem rechts blz 40