Home » Publicaties » Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst - MIVD

Filter

Publicaties

31 resultaten

MIVD jaarverslag 2019

Jaar:
2020
Taal:Aantal blz:
44
Soort Uitgave:
Beschrijving:

De MIVD verricht onderzoek naar verschijnselen van rechts–extremisme en de invloed hiervan op Defensie. Rechts-extremisme binnen de defensieorganisatie kan de interne veiligheid van de krijgsmacht ondermijnen. Het gaat bijvoorbeeld om interne onrust als gevolg van discriminatie van militairen, waardoor zowel de hiërarchische structuur binnen een eenheid als de onderlinge samenwerking onder druk komen te staan. Het is daarom van belang personen of groepen binnen de defensieorganisatie, die het extremistische gedachtegoed aanhangen dan wel (actief) steun verlenen aan extremistische partijen en organisaties, tijdig  te onderkennen.
In 2019 heeft de MIVD een tweetal gevallen onderzocht van mogelijk rechts-extremisme. Dit heeft geen dreiging tegen de krijgsmacht aan het licht gebracht. De MIVD heeft in 2019 geen aanwijzingen ontvangen dat binnen Defensie een polariserend discours over de islam wordt gevoerd. Hiervoor zijn binnen Defensie geen aanwijzingen. Onderzoek van de MIVD heeft in 2019 ook geen indicaties opgeleverd dat binnen de krijgsmacht sprake is van rechts-extremistische netwerken.

Bijzonderheden: Extreemrechts op blz 27

MIVD jaarverslag 2018

Jaar:
2019
Taal:Aantal blz:
65
Soort Uitgave:
Beschrijving:

De rechts-extremistische scene in Nederland focust zich de afgelopen jaren vooral op de islam. Het rechts-extremisme kent een opleving in Nederland. Rechts-extremisme binnen de defensieorganisatie kan de interne veiligheid van de krijgsmacht ondermijnen. Het gaat
bijvoorbeeld om interne onrust als gevolg van discriminatie van militairen, waardoor zowel de hiërarchische structuur binnen een eenheid als de onderlinge samenwerking onder druk kunnen komen te staan.
Het is daarom van belang personen of groepen binnen de defensieorganisatie, die het extremistische gedachtegoed aanhangen dan wel (actief) steun verlenen aan extremistische partijen en organisaties, tijdig te onderkennen. Een rechts-extremistische geweldsdreiging
richting Defensie is vooralsnog niet onderkend.
Defensie heeft in 2018 drie onderzoeken ingesteld naar aanleiding van signalen over racistische uitingen met verwijzingen naar Nazi-Duitsland. De AIVD-rapportage over rechts-extremisme meldt onder andere dat binnen rechts-extremistische kringen een polariserend discours over de islam wordt gevoerd. Hiervoor zijn binnen Defensie geen aanwijzingen. Evenmin heeft de MIVD op dit moment indicaties dat binnen de krijgsmacht sprake is van rechts-extremistische netwerken.

Bijzonderheden: Extreemrechts op blz 36

MIVD Jaarverslag 2016

Jaar:
2017
Taal:Aantal blz:
50
Soort Uitgave:
Beschrijving:

Rechts-extremisme binnen de defensieorganisatie kan de interne veiligheid van de krijgsmacht ondermijnen. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld interne onrust als gevolg van discriminatie van militairen, waardoor zowel de hiërarchische structuur binnen een eenheid als de onderlinge samenwerking (met name in een missiegebied  van cruciaal belang) onder druk kan komen te staan. Ook in 2016 is de dreiging gering gebleken, maar het blijft van belang personen of groepen binnen de defensieorganisatie, die het rechts-extremistische gedachtegoed aanhangen dan wel (actief) steun verlenen aan rechts-extremistische partijen en organisaties, tijdig te onderkennen.

Bijzonderheden: Extreemrechts op blz 36

MIVD jaarverslag 2014

Jaar:
2015
Taal:Aantal blz:
73
Soort Uitgave:
Beschrijving:

Rechts-extremisme binnen de Defensieorganisatie kan de interne veiligheid van de krijgsmacht in gevaar brengen. Ondanks dat de dreiging in Nederland vanuit rechts-extremisme net als voorgaande jaren gering is, blijft het voor de MIVD van belang personen of groepen binnen de Defensieorganisatie die het rechts-extremistische gedachtegoed aanhangen, dan wel (actief ) steun verlenen aan rechts-extremistische partijen en organisaties, tijdig te onderkennen. Om deze reden onderzoekt de MIVD alle ontvangen meldingen die te relateren zijn aan (mogelijk) rechts- extremisme nader en neemt indien nodig actie.

Bijzonderheden: Extreemrechts op blz 44

MIVD jaarverslag 2013

Jaar:
2014
Taal:Aantal blz:
54
Soort Uitgave:
Beschrijving:

Rechts-extremisme binnen de defensieorganisatie kan de interne veiligheid van de krijgsmacht in gevaar brengen. Voor de MIVD is het daarom van belang personen of groepen binnen de defensieorganisatie die het rechts-extremistische gedachtegoed aanhangen, dan wel (actief ) steun verlenen aan rechts-extremistische partijen en organisaties, tijdig te onderkennen. De MIVD heeft op alle ontvangen meldingen die te relateren waren aan (mogelijk) rechts-extremisme nader onderzoek verricht en indien nodig actie ondernomen.

Bijzonderheden: Extreem rechts blz 27

MIVD jaarverslag 2012

Jaar:
2013
Taal:Aantal blz:
66
Soort Uitgave:
Beschrijving:

• Rechts-extremisme
De MIVD heeft onderzoek verricht naar alle meldingen gerelateerd aan rechts-extremistische uitingen of gedragingen. Rechtsextremisme binnen de Defensieorganisatie kan de paraatheid en veiligheid van de krijgsmacht in gevaar brengen. Om deze reden is het van belang personen of groepen die het rechtsextremistische gedachtegoed aanhangen, dan wel (actief ) steun verlenen aan rechtsextremistische partijen en organisaties, tijdig te onderkennen.

Bijzonderheden: Extreem rechts blz 26

MIVD jaarverslag 2011

Jaar:
2012
Taal:Aantal blz:
53
Soort Uitgave:
Beschrijving:

Rechts-extremisme
Rechts extremisme binnen de defensieorganisatie kan de paraatheid en veiligheid van de
krijgsmacht in gevaar brengen. Het is daarom belangrijk dat binnen de organisatie personen
of groepen die het rechts-extremistische gedachtegoed aanhangen, dan wel (actief ) steun
verlenen aan rechts-extremistische partijen en organisaties, tijdig worden onderkend. De
MIVD verricht in dit verband onderzoek op basis van ontvangen meldingen die te relateren
zijn aan rechts-extremistische uitingen of gedragingen en onderneemt actie indien nodig.
Ook in 2012 zal de MIVD alle (incident-) meldingen op het gebied van rechts-extremisme
onderzoeken.

Bijzonderheden: Extreem rechts blz 28

MIVD jaarverslag 2009

Jaar:
2010
Taal:Aantal blz:
84
Soort Uitgave:
Beschrijving:

Rechts extremisme
De MIVD verricht onderzoek naar rechts-extremistische partijen, organisaties, groeperingen
en personen. Doel van het onderzoek is het weren van rechts-extremisme, omdat dit gedachtegoed de veiligheid en paraatheid van de krijgsmacht kan schaden. Concreet richt het onderzoek zich op het onderkennen van personen of groepen binnen de
defensieorganisatie, die het rechts-extremistische gedachtegoed aanhangen, dan wel
(actief ) steun verlenen aan rechts-extremistische partijen en organisaties.

In 2009 heeft zich een beperkt aantal vormen van rechts-extremisme in de defensieorganisatie voorgedaan. Uit onderzoek is gebleken dat in het merendeel van de ontvangen meldingen geen sprake was van rechts-extremistisch gedrag, maar van misplaatste humor of machogedrag. Enkele meldingen hadden betrekking op extremisme buiten de defensieorganisatie; deze zijn met de AIVD gedeeld voor nader onderzoek. Er zijn in 2009 geen meldingen ontvangen die betrekking hadden op voorvallen van racistische aard.

Bijzonderheden: Extreem rechts blz 46

MIVD jaarverslag 2008

Jaar:
2009
Taal:Aantal blz:
66
Soort Uitgave:
Beschrijving:

Rechtsextremisme
De MIVD verricht onderzoek naar rechtsextremistische partijen, organisaties, groeperingen
en personen. Voor de MIVD staat hierbij de vraag centraal of de veiligheid
en paraatheid van de krijgsmacht in gevaar wordt gebracht. Concreet richt het onderzoek
zich op het onderkennen van personen of groepen van personen, werkzaam of anderszins
aanwezig bij Defensie, die het rechtsextremistische gedachtegoed aanhangen en
uitdragen. Verder zal uit onderzoek moeten blijken in hoeverre zij gelieerd aan of lid
zijn van, dan wel (actief) steun verlenen aan rechts-extremistische partijen en organisaties.

In 2008 hebben verschijningsvormen van rechtsextremisme zich in beperkte mate gemanifesteerd binnen Defensie en is het aantal meldingen ten opzichte van 2007 gedaald. Slechts enkele meldingen hadden betrekking op het bekladden van
defensieobjecten met runentekens, nazisymbolen, discriminerende teksten en
leuzen. Een klein deel had betrekking op personen die gelieerd zijn aan dan wel lid
zijn van rechts-extremistische partijen en organisaties, of daar steun aan verlenen.

Het grootste deel van de meldingen had betrekking op personen die zich zouden
hebben schuldig gemaakt aan (vermeend) rechts-extremistische uitlatingen en gedragingen. Hierbij wordt opgemerkt dat niet alle gedragingen die onder de noemer rechtsextremisme
worden gemeld, ook als zodanig in politieke of ideologische zin dienen te
worden aangemerkt. Uit onderzoek blijkt dat er soms sprake is van ongewenst gedrag,
zoals misplaatste humor, ruwe opleidingsmethoden, machogedrag of ander wangedrag.
Als deze door de MIVD onderkende ongewenste gedragingen mogelijkerwijs strafbare feiten opleveren, wordt de Koninklijke Marechaussee of het Openbaar Ministerie
geïnformeerd.

Lees verder in het jaarverslag

Bijzonderheden: Extreem rechts blz 42

MIVD jaarverslag 2007

Jaar:
2008
Taal:Aantal blz:
65
Soort Uitgave:
Beschrijving:

Rechts-extremisme
De MIVD verricht onderzoek naar rechtsextremistische partijen, organisaties, groeperingen
en personen. De vraag die hierbij centraal staat, is of de veiligheid en paraatheid
van de krijgsmacht op enig moment in gevaar worden gebracht. Concreet richt het
onderzoek zich op het onderkennen van personen of groepen van personen binnen de
defensieorganisatie die het rechts-extremistische gedachtegoed aanhangen en uitdragen.
Een belangrijke indicator is of en in welke mate deze personen lid zijn van, dan wel
(actief) steun verlenen aan rechts-extremistische partijen en organisaties.

In 2007 hebben verschijningsvormen van rechts-extremisme zich wederom slechts in
beperkte mate gemanifesteerd binnen Defensie. Het aantal meldingen is ten opzichte van
2006 gelijk gebleven, ook de onderwerpen van de meldingen waren vrijwel dezelfde.
Het betrof het bekladden van defensieobjecten met runentekens, nazi-symbolen, discriminerende teksten en leuzen en meldingen van personen die lid waren van of gelieerd
waren aan rechts-extremistische partijen en organisaties of daar steun aan verleenden.

Lees verder in het jaarverslag

Bijzonderheden: Extreem rechts blz 40

MIVD jaarverslag 2006

Jaar:
2007
Taal:Aantal blz:
66
Soort Uitgave:
Beschrijving:

Rechts-extremisme
De MIVD verricht onderzoek naar rechtsextremisme, waarbij de vraag centraal staat
of de veiligheid en de paraatheid van de krijgsmacht in gevaar worden gebracht.
Concreet richt het onderzoek zich op het onderkennen van personen of groepen van
personen, werkzaam of anderszins gerelateerd aan Defensie. Onderzocht wordt of de
personen het rechts-extremistische gedachtegoed aanhangen en uitdragen, maar ook of
zij banden hebben met rechts-extremistische partijen en organisaties.

Verrechtsing van de samenleving met een mogelijke ontwikkeling
naar extremistische vormen bijvoorbeeld, is relevant voor Defensie in verband met de
werving van personeel. In 2006 hebben verschijningsvormen van
rechts-extremisme zich ook in beperkte mate gemanifesteerd bij Defensie. Het aantal
meldingen terzake is ten opzichte van 2005 laag gebleven. Enkele meldingen hadden
betrekking op het bekladden van defensieobjecten met runentekens, nazi-symbolen,
discriminerende teksten en leuzen. Een gering aantal meldingen had betrekking op
personen die banden hadden met dan wel lid zijn of steunverlenen aan rechts-extremistische partijen en organisaties. Het merendeel van de meldingen had betrekking op personen die zich hadden schuldig gemaakt aan (vermeend) rechts-extremistische uitlatingen en gedragingen.

Lees verder in het jaarverslag

Bijzonderheden: Extreem rechts blz 40 en 41

MIVD jaarverslag 2005

Jaar:
2006
Taal:Aantal blz:
104
Soort Uitgave:
Beschrijving:

RECHTS-EXTREMISME
De MIVD verricht onderzoek naar rechts-extremistische organisaties en personen. Voor de
MIVD staat hierbij centraal of de veiligheid van de krijgsmacht door organisaties of personen
in gevaar wordt gebracht. Concreet richt het onderzoek zich op het onderkennen van personen bij Defensie die het rechts-extremistische gedachtegoed aanhangen en uitdragen. Uit onderzoek moet blijken in hoeverre zij gelieerd zijn dan wel (actief) steun geven aan rechts-extremistische organisaties.

In 2005 hebben verschijningsvormen van rechts-extremisme zich binnen Defensie in beperkte mate voorgedaan. In vergelijking met 2004 was er een lichte stijging van het aantal meldingen. Enkele meldingen hadden betrekking op het bekladden van defensie-objecten met runentekens, nazi-symbolen, discriminerende teksten en leuzen. Een klein deel van de meldingen had betrekking op personen die gelieerd zijn of steun geven aan rechts-extremistische organisaties. Het grootste deel van de meldingen had betrekking op personen die zich zouden hebben schuldig gemaakt aan (vermeend) rechts-extremistische uitlatingen en gedragingen. Hierbij wordt aangetekend dat niet alle gedragingen, die onder de noemer rechts-extremisme worden gemeld, ook als zodanig in politieke of ideologische zin dienen te worden aangemerkt. Uit onderzoek blijkt dat er soms sprake is van ongewenst gedrag zoals misplaatste humor, ruwe opleidingsmethoden, machogedrag of ander wangedrag.

Lees verder in het jaarverslag

Bijzonderheden: Extreem rechts blz 84 en 85

MIVD jaarverslag 2004

Jaar:
2005
Taal:Aantal blz:
94
Soort Uitgave:
Beschrijving:

Rechts extremisme
De MIVD verricht onderzoek naar rechts-extremistische groeperingen en personen. Voor
de MIVD staat daarbij de vraag centraal of de veiligheid en paraatheid van de krijgsmacht
door deze groeperingen en personen in gevaar wordt gebracht. Verschijningsvormen van
rechts extremisme binnen Defensie hebben zich in 2004 in beperkte mate voorgedaan. Een
deel hiervan had betrekking op het bekladden van defensie-objecten met runentekens, nazi-symbolen, discriminerende teksten en leuzen. Een ander deel had betrekking op personen die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan (vermeend) rechts-extremistische uitlatingen en gedragingen. Hierbij dient te worden aangetekend dat niet alle gedragingen die onder de noemer rechts extremisme worden gemeld als zodanig in politieke of ideologische zin dienen te worden aangemerkt.

Soms is er sprake van ongewenst gedrag, zoals misplaatste humor, ruwe opleidingsmethoden, machogedrag of ander soortgelijk wangedrag. Als door de MIVD onderkende ongewenste gedragingen strafbare feiten opleveren wordt de Koninklijke
Marechaussee of het Openbaar Ministerie geïnformeerd.

Lees verder in het jaarverslag

Bijzonderheden: Extreem rechts blz 77

MIVD jaarverslag 2003

Jaar:
2004
Taal:Aantal blz:
70
Soort Uitgave:
Beschrijving:

Rechts-extremisme

De MIVD verricht onderzoek naar rechts-extremistische groeperingen en personen. Voor de MIVD staat daarbij de vraag centraal of de veiligheid en paraatheid van de krijgsmacht in gevaar worden gebracht. In 2003 hebben zich in beperkte mate verschijningsvormen van rechts-extremisme binnen Defensie voorgedaan. Een deel had betrekking op het bekladden van defensieobjecten met runentekens, nazi-symbolen, discriminerende teksten en leuzen. Een ander deel had betrekking op personen die zich zouden hebben schuldig gemaakt aan (vermeend) rechts-extremistische uitlatingen en gedragingen. Hierbij wordt aangetekend dat niet alle gedragingen die onder de noemer rechts-extremisme worden gemeld, als rechts-extremisme in politieke of ideologische zin kunnen worden aangemerkt.

Lees verder in het jaarverslag

Bijzonderheden: Extreem rechts blz 56 en 57

MIVD jaarverslag 2002

Jaar:
2003
Taal:Aantal blz:
72
Soort Uitgave:
Beschrijving:

Rechts-extremisme
De MIVD verricht onderzoek naar rechts-extremistische groeperingen en personen. Voor de
MIVD staat daarbij de vraag centraal of de veiligheid en paraatheid van de krijgsmacht in gevaar wordt gebracht. Verschijningsvormen van rechts-extremisme hebben zich tot dusverre in beperkte mate binnen Defensie gemanifesteerd. Hierbij dient te worden aangetekend dat niet alle gedragingen die onder de noemer rechts-extremisme worden gemeld, als rechts-extremisme in politieke of ideologische zin dienen te worden aangemerkt. Soms is sprake van ongewenst gedrag, zoals misplaatste humor, ruwe opleidingsmethoden, machogedrag of ander wangedrag. Als deze door de MIVD onderkende ongewenste gedragingen mogelijkerwijs strafbare feiten opleveren, wordt de Koninklijke Marechaussee of het Openbaar Ministerie geïnformeerd.

In 2002 zijn 25 meldingen geregistreerd op het gebied van (vermeend) rechts-extremisme. Een deel hiervan had betrekking op het bekladden van defensieobjecten met
runentekens, nazi-symbolen, discriminerende teksten en leuzen. Een ander deel had betrekking op personen die zich zouden hebben schuldig gemaakt aan (vermeend) rechtsextremistische uitlatingen en gedragingen.

Betrokkenheid van (aspirant) defensiepersoneel bij (vermeend) rechts-extremisme wordt in alle gevallen onderzocht door de MIVD. Als er voldoende harde feiten worden vastgesteld, wordt negatief geadviseerd over de aanstelling tot militair of wordt de Verklaring van Geen
Bezwaar voor het vervullen van een vertrouwensfunctie ingetrokken. In 2002 is geen groei waargenomen van rechts-extremistische uitlatingen en gedragingen binnen de krijgsmacht.

Bijzonderheden: Extreem rechts blz 58

MIVD jaarverslag 2001

Jaar:
2002
Taal:Aantal blz:
55
Soort Uitgave:
Beschrijving:

Rechts-extremisme

De MID verricht eveneens onderzoek naar rechts-extremistische partijen, organisaties, groeperingen en personen die een bedreiging kunnen vormen voor de krijgsmacht. Voor de MID staat daarbij de vraag centraal of de veiligheid en paraatheid van de krijgsmacht in gevaar worden gebracht. Hoewel vormen van rechts-extremisme zich tot dusverre in
beperkte mate binnen defensie hebben gemanifesteerd is het duidelijk dat ook binnen de krijgsmacht personen met rechts-extremistische sympathieën werkzaam kunnen zijn.

Het bestaan van de krijgsmacht wordt door rechts-extremistische partijen, organisaties en groeperingen veelal volledig onderschreven, waardoor het goed mogelijk is dat mensen met een dergelijke achtergrond solliciteren.

Lees verder in het jaarverslag

Bijzonderheden: Extreem-rechts blz 44 en 45

MIVD jaarverslag 2000

Jaar:
2001
Taal:Aantal blz:
63
Soort Uitgave:
Beschrijving:

RECHTS-EXTREMISME
2.5
Afgelopen jaar hebben uitingen van rechts-extremisme binnen de krijgsmacht in de publieke belangstelling gestaan. Dit was aanleiding voor de MID haar taak en activiteiten op dit punt te evalueren.

Een wettelijke taak van de MID is het verzamelen van gegevens over activiteiten die tot doel hebben de veiligheid of paraatheid van de krijgsmacht te schaden. Tot een dergelijke activiteit wordt rechts-extremisme gerekend dat politiek of ideologisch geïnspireerd is (en
dus te herleiden tot organisaties of stromingen). Niet alle gedragingen die soms onder die noemer worden gebracht, kunnen als rechts-extremisme in politieke of ideologische zin worden aangemerkt. Soms is sprake van ongewenst gedrag (misplaatste humor, ruwe opleidingsmethoden, machogedrag, wangedrag). Als deze ongewenste gedragingen mogelijk strafbare feiten opleveren, wordt in alle gevallen de Koninklijke Marechaussee of het Openbaar Ministerie geïnformeerd.

Lees verder in het jaarverslag

Bijzonderheden: Extreem-rechts blz 46 en 47

MIVD jaarverslag 1999

Jaar:
2000
Taal:Aantal blz:
46
Soort Uitgave:
Beschrijving:

2.7 Rechts-extremisme

In 1999 zijn opnieuw enkele rechts-extremistische uitingen binnen Defensie door de MID vastgesteld. Er kon niet geconstateerd worden dat daarbij sprake was van een politiek geïnspireerd optreden. Veelal was sprake van ‘macho’ dan wel wangedrag. Er is geen sprake van een toename van het aantal rechts-extremistische uitingen binnen de krijgsmacht. Op het terrein van het onderzoek naar rechts-extremisme hebben de MID en de BVD in 1999 een goed samenwerkingsverband ontwikkeld.

Bijzonderheden: Extreem-rechts blz 28

MIVD inzage dossier militair in Joegoslavië

Jaar:
1994
Taal:Aantal blz:
3
Soort Uitgave:
Beschrijving:

Onderzoek naar een dienstplichtig militair uit Jongeren Front Nederland hoek.

“Daarnaast kunnen wij (en dat behoeven ze in Joego nog niet te weten) alvast aan MID verzoeken de antecedenten van XXX (nog eens?) zorgvuldig na te gaan. Mocht dat inderdaad duidelijk aangeven dat hij re-ex zou zijn, dan zal ik G1-Crisisstaf Kl informeren.
De tekst voor MID als volgt:
Omdat d.z.z signalen zijn ontvangen dat de in het v.m. Joegoslavië geplaatste militair rnr en geplaatst bij C-cie l(NL)VN Infbat, rechts-extreme tendensen zou vertonen verzoek ik U zijn antecedenten na te doen gaan en het resultaat mij te doen toekomen met een advies uwerzijds ingeval het onderzoek de signalen bevestigd. Ik zal zo nodig Gl crisisstaf ter zake informeren resp. adviseren om tot repatriëring over te gaan.”

Met dank aan Stichting Argus en Buro Jansen & Janssen voor het openbaar maken van deze documenten.

MIVD dossier Jongeren Front Nederland

Jaar:
1993
Taal:Aantal blz:
5
Soort Uitgave:
Beschrijving:

Beschrijvingen van MIVD over een dienstplichtige militair uit Rotterdam uit Jongeren Front Nederland hoek.  Nr. 94.S04.

“Koninklijke marechaussee te Rotterdam, een telefonische melding ontvangen afkomstig van de Regio Politie Rijnmond, Bureau Groot IJgselmonde te Rotterdam. De inhoud hiervan had betrekking op een door hen aangehouden dienstplichtig soldaat, terzake overtreding van artikel 26 WVW, Tijdens zijn fouillering werd een pamflet aangetroffen met de tekst “EIGEN VOLK EERST – AUSLANDER RAUS – en de letters JFN (Jongeren Front Nederland) CD (Centrum Democraten) CP (Centrum Partij)”.

Met dank aan Stichting Argus en Buro Jansen & Janssen voor het openbaar maken van dit stuk

Bijzonderheden: Laatste blz een pamflet van Jongeren Front Nederland

MIVD inzage dossier Bureau Dreigingsanalyse

Jaar:
1992
Taal:Aantal blz:
7
Soort Uitgave:
Beschrijving:

Dreigingsanalyse MIVD rechtsextremisme in Nederland.

“RECHTS-EXTREMISME IN DE KL.
Er zijn geen aanwijzingen dat vanuit één van de hiervoor genoemde organisaties activiteiten worden ondernomen die er op gericht zijn om een afdeling o.i.d. binnen de KL op te richten. Wei is het incidenteel voorgekomen dat dienstplichtigen, die lid waren of sympathiseerden met rechts-extreme groeperingen, hun voorkeur met betrekking tot ras e.d. tot uiting brachten. Dit heeft met geleid tot wezenlijke spanningen in de betrokken eenheden.
In het recente verleden is er getracht om Nederlanders te ronselen om aan Kroatische zijde deel te nemen aan de burgeroorlog in Joegoslavië, Deze wervende activiteiten warden uitgevoerd door de “Nederlands Kroatische Werkgemeenschap” (NKW) . Een aantal personen met een extreemrechtse achtergrond maakt deel uit van deze organisatie. Een beperkt aantal vrijwilligers, voor een groot deel samengesteld uit ex-militairen, is daadwerkelijk naar Kroatië vertrokken en vormt daar een Nederlandse eenheid. Er zijn geen aanwijzingen dat deze activiteiten door de rechts-extreme politieke organisaties worden ondersteund.”

Met dank aan Stichting Argus en Buro Jansen & Janssen voor het openbaar maken van dit stuk

MIVD dossier ‘rechtsextremisme en de krijgsmacht’

Jaar:
1990
Taal:Aantal blz:
50
Soort Uitgave:
Beschrijving:

Of rechts-extremisme zich binnen onze krijgsmacht zal manifesteren is eveneens een open vraag. Wel kan men op voorhand al konkluderen dat, als de krijgsmacht eon afspiegeling heet te zijn van de maatschappij, er ook binnen deze organisatie potentiële groeimogelijkheden zijn voor het rechts-extremisme. Vanwege het latente gevaar dat anti-demokratische bewegingen in zich dragen is het noodzakelijk dat binnon de krijgsmacht aandacht besteed wordt aan mogelijke uitingen van rechtsextremisme/ racisme . Getracht zal worden enig inzicht te geven in een aantal rechts-extreme groeperingen in Nederland, hun filosofie, hun aanhang en het potentiële gevaar dat zij kunnen vormen voor de krijgsmacht. Als afsluiting zal worden getracht om de inhoud te verwerken in een aantal konklusies en aanbevelingen ten aanzien van de krijgsmacht.

Blz 6
Het JFN is een latent gewelddadige, op nationaal-socialistische leest geschoeide, groepering randgroepjongeren zonder vaste ideologie of organisatie. Men verzet zich met name tegen een multi-cultureel Nederland en Europa. Politieke tegenstanders , Joden en gekleurde buitenlanders zijn objekt van hun akties. De groepsleden hebben geen enkele moeite met de militaire dienst. Vaak ziet men zelfs dat dienstplichtige JFN-leden door commandanten worden beschouwd als model-soldaten. Zij accepteren de militaire hiërarchie zonder enig protest en zijn vaak zeer gemotiveerd. Dit uit zich soms in belangstelling voor speciale eenheden zoals het Korps Commando Troepen en het Korps Mariniers. Hierdoor bestaat het gevaar dat binnen krijgsmachteenheden bepaalde, door JFN-aanhangers geïnitieerde, incidenten over het hoofd gezien of gebagatelliseerd worden.

Met dank aan Stichting Argus en Buro Jansen & Janssen voor het openbaar maken van dit stuk

Bijzonderheden: Als bijlage staat op de laatste blz van het document foldermateriaal van extreemrechtse organisaties

MIVD inzage dossier pamfletten Jongeren Front Nederland

Jaar:
1989
Taal:Aantal blz:
7
Soort Uitgave:
Beschrijving:

Onderzoek MIVD naar diensplichtig militair van Jongeren Front Nederland en naar het verspreiden van CD pamfletten

“Op de brigade Koninklijke marechaussee ‘s-Gravenhage een telefonisch bericht ontvangen dat onder de snelbinders van binnen de Frederikkazerne te Den Haag
gestalde fietsen verkieizingspamfletten waren aangetroffen”

Met dank aan Stichting Argus en Buro Jansen & Janssen voor het openbaar maken van deze documenten.

Bijzonderheden: Op blz 3 een pamflet van Jongeren Front Nederland. Op blz 6 en 7 een pamflet van de CD

MIVD inzage dossier openlijk geweld

Jaar:
1988
Taal:Aantal blz:
54
Soort Uitgave:
Beschrijving:

Beschrijvingen van MIVD over een onder meer beroeps militair uit Zwolle uit Jongeren Front Nederland hoek, die aandacht trok vanwege het plegen van openlijk geweld.

Op blz 27 t/m 32 een artikel over rechtsextremisme in het leger uit ‘Twintig’

Op blz 33 een CD pamflet

Over een JFN militair: “Betrokkene is woonachtig bij zijn ouders op voornoemd adres. Hij beschikt over een eigen kamer met daarin een bar met veel flessen en glazen. In die kamer hangt een foto met daarop afgebeeld een groepje personen, waarvan drie daarvan de “Hitlergroet” brengen. Omtrent die foto verklaarde hij dat daarop vrienden stonden afgebeeld uit het jongerencentrum “Westervolkshuis”, gelegen aan de Roemer Visscherstraat (Spangen) te Rotterdam. Hij verklaarde vervolgens lid te zijn van het Jongeren Front Nederland, waarvoor hij een jaarlijkse kontributie betaalt van f40,- Hij betaalt deze kontributie kontant aan een voor hem beekend persoon, waarvan hij de naam niet wilde noemen.”

Met dank aan Stichting Argus en Buro Jansen & Janssen voor het openbaar maken van dit stuk

Bijzonderheden: Onder meer op blz 3 t/m 19 aangetroffen (folder)materiaal van JFN

MIVD pamfletten Jongeren Front Nederland

Jaar:
1987
Taal:Aantal blz:
9
Soort Uitgave:
Beschrijving:

Beschrijvingen van MIVD over dienstplichtige militairen uit Zuid-Holland en Noord-Brabant uit Jongeren Front Nederland hoek.

“Betr werd ‘s-morgens aan de Kmar brigade Tiburg overgedragen, hij was helemaal dizzy maar reageerde wel erg enthousiast toen hij in het gebouw van de Kmar een vaandel zag hangen waarvan hij lacht dat het een SS-vaandel was.”

Bijzonderheden: Krantenartikel over Jan Donders toegevoegd.

MIVD dossier mogelijke onbetrouwbare dienstplichtigen

Jaar:
1986
Taal:Aantal blz:
21
Soort Uitgave:
Beschrijving:

Beschrijvingen van MIVD over een dienstplichtige militairen uit Jongeren Front Nederland (JFN) hoek. Deze blijken illegaal wapens en bommateriaal te bezitten. Twee daders of mensen uit de kring van de JFN bomaanslagplegers in 1986 bij een Turks theehuis in Rotterdam blijken elkaar tijdens militaire dienst te hebben leren kennen.

Voorts artikelen over Eite Homan en  Jan Donders.

“Betr gaf als verklaring dat hij zeer gefascineerd is door alles wat met internationaal terrorisme te maken heeft. Hij zou nooit de bedoeling hebben gehad om de zelf
gemaakte bommen daadwerkelijk te gebruiken. Hij wilde slechts experimenteren met de explosieven.”

Met dank aan Stichting Argus en Buro Jansen & Janssen voor het openbaar maken van dit stuk

MIVD inzage dossier Jongeren Front Nederland

Jaar:
1985
Taal:Aantal blz:
6
Soort Uitgave:
Beschrijving:

Beschrijvingen van MIVD over fascistische activiteiten van toekomstige dienstplichtige militairen uit Jongeren Front Nederland hoek.

“Betr 2.a. maakte een open indruk, Tijdens het verhoor bekende hij direct alles. Hij verklaarde al eeen jaar lid te zijn van het “Jongerenfront Ned”, Bij de huiszoeking in de ouderlijke woning werd in de kamer van betr nog meer rechts extreme lectuur aangetroffen. De ouders van betr maakten een fatsoenlijke indruk. Zij schaamden zich erg voor het gedrag van hun zoon. De moeder van betr vertelde dat haar vader in WOII voor de Duitsers aan het oostfront heeft gevochten, waarvoor hij later is veroordeeld. Zijn ouders hopen dat zijn dienstplicht binnenkort een positieve invloed op betr heeft. Betr zelf verklaarde dolgraag in mil dienst te gaan”

MIVD inzage dossier Voorpost

Jaar:
1983
Taal:Aantal blz:
8
Soort Uitgave:
Beschrijving:

Breda. 1 september 1983.

Werd het navolgende aan het bureau kennis gegeven.

Te Antwerpen waren door VOORPOST pamfletten verspreid met een oproep voor een aktie op 1 september 1983 te houden in Nederland. Op de pamfletten kwam de navolgende informatie voor.
a. vertrek met autobus vanaf de te Antwerpen.
b. doel van de reis Nederland.
c. aktiedoel onbekend.
d. aktiedoel wordt pas bekend gemaakt in de autobus, wanneer
de bus aan het rijden is.
e. vertrek te Antwerpen zal omstreeks l9.00 uur zijn ,
f. de reisduur zou ongeveer 3 kwartier tot 1 uur duren
g. na de reis zou in Nederland een korte aktie gevoerd worden waar en op welke wijze aktie gevoerd zal worden is niet bekend.
h. bedoeling is dat autobus omstreeks 22.00 – 23.00 uur weer
terug is in Antwerpen.
i. aantal deelnemers ten hoogste 50 man,

Niet uitgesloten moet worden geacht, het doel van deze aktie kan zijn Breda, in verband met de taptoe alhier. Vermoedelijk zal het gaan om pro-taptoe demonstratie.