Home » Publicaties » MIVD jaarverslag 2006

MIVD jaarverslag 2006

Jaar:
2007
Taal:Aantal blz:
66
Soort Uitgave:
Beschrijving:

Rechts-extremisme
De MIVD verricht onderzoek naar rechtsextremisme, waarbij de vraag centraal staat
of de veiligheid en de paraatheid van de krijgsmacht in gevaar worden gebracht.
Concreet richt het onderzoek zich op het onderkennen van personen of groepen van
personen, werkzaam of anderszins gerelateerd aan Defensie. Onderzocht wordt of de
personen het rechts-extremistische gedachtegoed aanhangen en uitdragen, maar ook of
zij banden hebben met rechts-extremistische partijen en organisaties.

Verrechtsing van de samenleving met een mogelijke ontwikkeling
naar extremistische vormen bijvoorbeeld, is relevant voor Defensie in verband met de
werving van personeel. In 2006 hebben verschijningsvormen van
rechts-extremisme zich ook in beperkte mate gemanifesteerd bij Defensie. Het aantal
meldingen terzake is ten opzichte van 2005 laag gebleven. Enkele meldingen hadden
betrekking op het bekladden van defensieobjecten met runentekens, nazi-symbolen,
discriminerende teksten en leuzen. Een gering aantal meldingen had betrekking op
personen die banden hadden met dan wel lid zijn of steunverlenen aan rechts-extremistische partijen en organisaties. Het merendeel van de meldingen had betrekking op personen die zich hadden schuldig gemaakt aan (vermeend) rechts-extremistische uitlatingen en gedragingen.

Lees verder in het jaarverslag

Bijzonderheden: Extreem rechts blz 40 en 41