Home » Publicaties » MIVD jaarverslag 2004

MIVD jaarverslag 2004

Jaar:
2005
Taal:Aantal blz:
94
Soort Uitgave:
Beschrijving:

Rechts extremisme
De MIVD verricht onderzoek naar rechts-extremistische groeperingen en personen. Voor
de MIVD staat daarbij de vraag centraal of de veiligheid en paraatheid van de krijgsmacht
door deze groeperingen en personen in gevaar wordt gebracht. Verschijningsvormen van
rechts extremisme binnen Defensie hebben zich in 2004 in beperkte mate voorgedaan. Een
deel hiervan had betrekking op het bekladden van defensie-objecten met runentekens, nazi-symbolen, discriminerende teksten en leuzen. Een ander deel had betrekking op personen die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan (vermeend) rechts-extremistische uitlatingen en gedragingen. Hierbij dient te worden aangetekend dat niet alle gedragingen die onder de noemer rechts extremisme worden gemeld als zodanig in politieke of ideologische zin dienen te worden aangemerkt.

Soms is er sprake van ongewenst gedrag, zoals misplaatste humor, ruwe opleidingsmethoden, machogedrag of ander soortgelijk wangedrag. Als door de MIVD onderkende ongewenste gedragingen strafbare feiten opleveren wordt de Koninklijke
Marechaussee of het Openbaar Ministerie geïnformeerd.

Lees verder in het jaarverslag

Bijzonderheden: Extreem rechts blz 77