Home » Ja21

Ja21

Filter

In de media

10 resultaten

PVV, Forum en JA21 maken samen radicaal-rechts groter

Strategisch of niet, Rutte flirt met JA21 als coalitiepartner na eerder Forum voor Democratie en PVV te hebben uitgesloten. Maar is er tussen het electoraat van deze rechts-radicale partijen wel zo’n verschil? Nieuwe data tonen dat elk van de partijen inderdaad een uniek en extra deel van electoraat naar nationalistisch rechts trekt, maar de JA21-aanhangers lijken sterk op die van Forum, vooral wat betreft migratie, integratie en Europa.

Publicaties

2 resultaten

DE PARTIJPROGRAMMA’S VOOR DE VERKIEZINGEN 2023 RECHTSSTATELIJK?

De partijprogramma's voor de verkiezingen 2023 rechtsstatelijk?
Jaar:
2023
Taal:Aantal blz:
46
Soort Uitgave:
Beschrijving:

De commissie heeft bij tien van de achttien onderzochte partijprogramma’s voor-
stellen aangetroffen die de toets aan de minimumnormen van de rechtsstaat niet
doorstaan. Bij de vorige verkiezingen in 2021 scoorden zeven van de veertien on-
derzochte partijprogramma’s één of meer rode vlaggen.
De diskwalificatie rood betreft met name voorstellen op het vlak van immigra-
tie en asiel, zoals bijvoorbeeld het hanteren van zogeheten asielquota, doch ook
het opleggen van zwaardere minimumstraffen, die de onafhankelijkheid van de
rechter om op maat in individuele gevallen recht te spreken aantasten. Een aantal
voorstellen kreeg eveneens rood omdat deze openlijk discrimineren ten opzichte
van bepaalde groepen burgers of hen de toegang tot de rechter wordt ontzegd of
belemmerd.
Echter, is er ook tijdens de analyse van de verkiezingsprogramma’s bij de commis-
sie een beeld ontstaan van toenemende aandacht bij het merendeel van de partij-
en voor een verdere aanpassing en versterking van de democratische legitimatie
van het bestuur. Diverse partijen doen een voorzet om niet langer meer wantrou-
wen, maar juist vertrouwen uitgangspunt van overheidshandelen te laten zijn. Een
overheid met een menselijk gezicht geldt als één van de lijnen die de verschillende
verkiezingsprogramma’s aan elkaar bindt, waarbij ook wordt teruggekeken naar de
toeslagenaffaire en de gang van zaken rond de gaswinning in Groningen.

De rechtsstaat, een quickscan

De partijprogramma's voor de verkiezingen 2021 rechtsstatelijk?
Jaar:
2021
Taal:Aantal blz:
43
Soort Uitgave:
Beschrijving:

De commissie heeft bij zeven van de veertien onderzochte partijprogramma’s voorstellen aangetroffen die de toets aan de minimumnormen van de rechtsstaat niet doorstaan. Het gaat dan vaak om voorstellen op het gebied van immigratie en asiel. Die voorstellen kregen de diskwalificatie rood, meestal omdat ze openlijk discrimineren ten opzichte van bepaalde groepen burgers of hun de toegang tot de rechter ontzeggen of belemmeren.
Maar toch is het beeld dat de commissie heeft gekregen van de plannen van de meeste onderzochte partijen uiteindelijk positief. Het is duidelijk dat alle partijen worstelen met het antwoord op de vraag hoe onze democratie staatkundig moet worden (her)ingericht om te voldoen aan de eisen van deze turbulente tijd, hoe burgers beter betrokken kunnen worden bij ingrijpende besluiten die door de politiek genomen moeten worden, hoe instituties als de rechterlijke macht versterkt kunnen worden, juist om de grondrechten van burgers te beschermen.
Dit is de rechtsstatelijke opgave die voor de komende vier jaar partijen verbindt.

Bijzonderheden: Forum voor Democratie op blz 27 en 28, Ja21 op blz 30 en 31,PVV op blz 33 en 34,