Home » Publicaties » Meldpunt Discriminatie Internet

Meldpunt Discriminatie Internet - MDI

Filter

Publicaties

16 resultaten

MDI jaarverslag 2015

Jaar:
2016
Taal:Aantal blz:
22
Soort Uitgave:
Beschrijving:

De verschuiving van discriminatie die wij de afgelopen jaren noteerden van het ‘oude internet’ (webfora, blogs, websites) naar de Social media (Facebook, Twitter, Youtube/Google) is zo goed als compleet. Het grootste aantal meldingen gaat over de Social media.  Gedurende 2015 kregen wij minder meldingen binnen dan verwacht. Een factor is hierbij dat de meldingsbereidheid terug lijkt te lopen. Ook het feit dat onze collega’s van MIND meldingen behandelen heeft waarschijnlijk te maken met de terugloop in meldingen bij het MDI. Toch werden er 1007 uitingen bij ons gemeld. Kijkend naar het soort meldingen dan zien we dat er aanmerkelijk meer meldingen zijn gedaan over discriminatie van moslims, anti-zwart racisme en overige afkomt of nationaliteit (vluchtelingen) en minder over antisemitisme.

MDI Jaarverslag 2014

Jaar:
2015
Taal:Aantal blz:
20
Soort Uitgave:
Beschrijving:

2014 werd gekenmerkt door drie kwesties: Zwarte Piet, de Israël-Gaza oorlog en Jihad/IS.
Elk van deze issues was goed voor reacties op het Nederlandse gedeelte van internet, reacties die helaas nogal eens van discriminerende aard waren. Vooral in de kwestie ‘Zwarte Piet’ lieten velen (vooral ‘witte Nederlanders’) zich behoorlijk gaan maar ook bij commentaar op de oorlog tussen Israël en Gaza spatte de agressie en haat regelmatig van het beeldscherm. Het aparte onderzoek dat het MDI hiernaar deed is te vinden op onze website.

MDI Jaarverslag 2013

Jaar:
2014
Taal:Aantal blz:
23
Soort Uitgave:
Beschrijving:

Voor u ligt het MDI jaarverslag 2013. Wij zijn verheugd dat het ons gelukt is om ook 2013 ons werk te blijven doen. 15 jaar subsidierelatie met de overheid kwam helaas dit jaar vanwege bezuinigingen bij de ministeries ten einde. Hoewel het tegengaan van alle vormen van discriminatie op Internet (en daarbuiten) belangrijker is dan ooit, is het anti-discriminatie beleid in Nederland de afgelopen jaren aan erosie onderhevig, wat zich uit in het sluiten van instellingen op ons terrein en desinteresse bij bestuur, politici en beleidsmakers. Dit brengt niet alleen schade toe aan discriminatie-bestrijding maar zet ook een verkeerde toon richting de samenleving. Voorbeelden daarvan zijn de inertie die aan de dag werd gelegd bij de kwestie van antisemitische uitingen gedaan door Turkse jongeren in Arnhem, de vreemde reacties op het (terecht) kritische rapport van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) over Nederland (PvdA fractievoorzitter Samson vroeg zich af waar Europa zich mee bemoeit en noemde het rapport ‘zwak’, D66 fractieleider Pechtold distantieerde zich in grote mate van het rapport) en last but not least de lethargie over de discriminerende ‘grappen’ van Gordon, Daphne Bunskoek en Jack Spijkerman in de media. Een lethargie die vreemd genoeg geheel verdween bij de kritiek op het Sinterklaasfeest vanwege de Zwarte Piet; een hausse van onverbloemd anti-zwart racisme was het resultaat. Men is gewoon niet in staat om voortvarend om te gaan met discriminatie en hate-crimes. De ‘verassende’ conclusie dat antisemitisme en homohaat ook uit minderheidsgroeperingen komt
geeft eerder aanleiding tot opluchting (‘zie je wel, zij doen het ook’) dan tot zorg. De afdeling MDI van Stichting Magenta is een van de slachtoffers van het ‘nieuwe denken’ dat is neergedaald over Nederland. Bovendien heeft foutieve publiciteit over sluiting van het MDI ervoor gezorgd dat het aantal meldingen in 2013 daalde.

Lees verder in het jaarverslag

MDI Jaarverslag 2012

Jaar:
2013
Taal:Aantal blz:
24
Soort Uitgave:
Beschrijving:

Na 15 jaar het werk van het MDI te hebben ondersteund, hebben de Ministeries van Veiligheid en Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten om uit bezuinigingsoverwegingen de financiering van het MDI per 31 december 2012 te beëindigen. Dat is te betreuren en ons inziens onverstandig. De ministeries willen dat het behandelen van meldingen over discriminatie op Internet wordt gedaan door de Stichting M, een organisatie die telefonische anonieme klachten over misdaad in de samenleving aan de politie doorgeeft. Wij betwijfelen ten zeerste of de stichting M qua taakstelling, expertise en middelen in staat is om de meldingen van discriminatoire uitingen op Internet op eenzelfde adequate en zorgvuldige wijze af te handelen als het MDI. Discriminatie op Internet (en daarbuiten) is een flink probleem dat door de huidige economische situatie alleen maar zal toenemen. Gezien het grote maatschappelijk belang van een goede meldingsafhandeling heeft de Stichting Magenta besloten om het MDI te continueren. Ondertussen is er alternatieve financiering gevonden, worden er zoals gewoonlijk meldingen behandeld en aangiftes gedaan en is het voor ons ‘business as usual’. Onze werkrelaties met het Openbaar Ministerie/LECD, de politie, andere diensten en de Anti-Discriminatie Voorzieningen functioneren zoals tevoren. Daarnaast zullen wij onze werkzaamheden verbreden.

Lees verder in het jaarverslag

MDI Jaarverslag 2011

Jaar:
2012
Taal:Aantal blz:
23
Soort Uitgave:
Beschrijving:

2011 in het kort: In haar 14e jaar ontving het MDI wat minder meldingen dan in 2010, maar het aantal gemelde uitingen steeg, terwijl het aantal aantal uitingen dat als strafbaar werd beoordeeld licht daalde. De grootste categorie van discriminatie in 2011en de grootste stijger was ‘overige afkomst en nationaliteit’ vanwege een groot aantal meldingen (210) gedaan door één persoon over online discriminatie van Polen en andere Midden en Oost Europeanen (MOE-landers). Hierdoor onstaat een vertekend beeld in de statistiek, waardoor de werkelijk grootste categorie, discriminatie van Moslims, pas op de tweede plaats komt en antisemitisme op de derde. Het MDI heeft in 2011 1039 meldingen ontvangen over 1624 unieke uitingen. Het aantal meldingen is daarmee licht gedaald (1174 in 2010) maar het aantal gemelde uitingen is licht gestegen (1572 in 2010). Het aantal uitingen dat door het MDI als strafbaar is beoordeeld, is ook iets gedaald; van 684 in 2010 naar 651 in 2011. Opvallend voor de verslagperiode 2011 is dat steeds minder uitingen van extreem-rechtse websites worden gemeld. Meer en meer wordt online discriminatie bedreven op ‘normale’ websites, discussieforums, nieuwsforums en weblogs. Er lijkt een ‘mainstreaming’plaats te vinden van discriminatie en een steeds grotere acceptatie van discriminerende uitingen. Het onder invloed van de huidige politieke situatie en het maatschappelijk debat verschuiven van de opinie over wat discriminerend is heeft haar weerslag op gerechtelijke uitspraken (o.a. in de zaak Wilders) maar ook op wat het Openbaar Ministerie als ‘haalbaar’ ziet bij eventuele vervolging.

Lees verder in het jaarverslag

2010 MDI jaarverslag

Jaar:
2011
Taal:Aantal blz:
25
Soort Uitgave:
Beschrijving:

2010 in het kort: In haar 13e jaar ontving het MDI wat minder meldingen dan in 2009, maar het aantal gemelde uitingen, en ook het aantal uitingen dat als strafbaar werd beoordeeld, steeg. De categorie antisemitisme is ook in 2010 de categorie met de meest gemelde strafbare uitingen, de categoriën discriminatie van Moslims, discriminatie van Marokkanen en discriminatie van Roma en/of Sinti zijn procentueel gezien de grootste stijgers van 2010. Het MDI heeft in 2010 1174 meldingen ontvangen over 1572 unieke uitingen. Het aantal meldingen is daarmee licht gedaald (1226 in 2008, 1238 in 2009). Het aantal uitingen is iets gestegen (1501 in 2008, 1377 in 2009). Het aantal uitingen dat door het MDI als strafbaar is beoordeeld, is gestegen van 577 in 2009 naar 684 in 2010.

Dit jaar hebben wij voor het eerst het onderscheid gemaakt tussen interactieve en nietinteractieve websites bij het registreren van de bij ons gemelde uitingen. Hieruit blijkt dat een zeer groot gedeelte van de gemelde uitingen op interactieve websites staat en afkomstig is van de bezoekers van de websites. Opmerkelijk is dat daarnaast vanaf 2008 het aantal gevallen waarin er sprake is van ‘aanzetten/oproepen tot geweld’ enorm is gestegen. Van 88 uitingen in 2007, waarvan er 76 strafbaar waren, is er in 2010 bij 234 uitingen sprake van aanzetten/oproepen tot geweld, waarvan 163 uitingen als strafbaar zijn beoordeeld. Deze stijging is zorgelijk en laat zien dat de toon op het internet steeds harder wordt.

Lees verder in het jaarverslag

MDI Jaarverslag 2009

Jaar:
2010
Taal:Aantal blz:
30
Soort Uitgave:
Beschrijving:

2009 in het kort: het MDI ontving meer meldingen dan in 2008; Echter het
aantal uitingen en met name het aantal uitingen dat als strafbaar werd
beoordeeld daalde; Een groter aantal van de gemelde uitingen was reeds
verwijderd (9%); De categorie antisemitisme is in 2009 de categorie waarin
de meeste strafbare uitingen vallen.
Het MDI heeft in 2009 1238 meldingen ontvangen over 1377 unieke
uitingen. Het aantal meldingen is daarmee weer iets gestegen (1046 in
2007, 1226 in 2008). Het aantal uitingen is licht gedaald (1501 in 2008).
Dat betekent dat meer mensen meldden over dezelfde uitingen. Het
aantal uitingen dat het MDI als strafbaar heeft beoordeeld is afgenomen
van 899 naar 577.
Er zijn verschillende verklaringen mogelijk voor het gedaald aantal als
strafbaar beoordeelde uitingen in 2009. In 2008 was er een aantal sites
met een zeer groot aantal strafbare uitingen, landstorm records,
server666 en moppensites. In 2009 zijn er niet zulke grote klusters van
strafbare uitingen aangetroffen. Daarnaast lijkt de moderatie van
websites in 2009 iets verbeterd, van de gemelde uitingen was 9% al
verwijderd door de site zelf op het moment dat het MDI de melding
behandelde.

Lees verder in het jaarverslag

MDI publicatie rechtsextremisme op het internet

Jaar:
2009
Taal:Aantal blz:
58
Soort Uitgave:
Beschrijving:

Sinds de tweede helft van de jaren negentig ontwikkelt het internet zich in een rap tempo. Voor een ieder die dat wil is het mogelijk om aangesloten te worden op het world wide web. De snelle technische ontwikkelingen zijn sinds de oprichting in 1997 ook van invloed (geweest) op de werkzaamheden van het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI). In de beginjaren ontving het MDI slechts enkele meldingen, de afgelopen jaren lag dat aantal ver boven de duizend. Uit deze meldingen is over de jaren heen een aantal trends waarneembaar. Eén daarvan is een snelle toename van het aantal meldingen van discriminatie op interactief internet, zoals discussiefora
en interactieve weblogs. Een tweede trend is een overminderd hoog aantal strafbare uitingen op extreemrechtse websites. Deze bevinding wordt ondersteund door een recent rapport van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie van de Raad van Europa (ECRI), waaruit blijkt dat in Nederland de voornaamste groei van rechtsextremisme, met name onder jongeren, plaatsvindt in apolitieke bewegingen die informeel, hoofdzakelijk via digitale communicatie-middelen, zijn georganiseerd. Deze gegevens hebben het MDI ertoe bewogen onderzoek te doen naar de omvang en de aard van extreemrechts op het Nederlandse deel van het internet, met als focus de discriminerende uitingen op deze websites.

Lees verder in de publicatie

MDI Jaarverslag 2008

Jaar:
2009
Taal:Aantal blz:
28
Soort Uitgave:
Beschrijving:

2008 in het kort: het MDI ontving meer meldingen dan in 2007; van Haat tegen moslims en antisemitisme zijn evenals de afgelopen jaren de meeste meldingen gedaan; websites waren vaker bereid strafbare uitingen te verwijderen; de strafrechtelijke aanpak van discriminatie op het internet verbetert: er is een aantal zaken van het MDI in 2008 voor de rechter gebracht Het MDI heeft in 2008 1226 meldingen ontvangen over 1501 unieke uitingen. Het aantal meldingen is daarmee flink gestegen (1046 in 2007). Het aantal uitingen is licht gedaald (1581 in 2007). Het aantal uitingen dat het MDI als strafbaar heeft beoordeeld is afgenomen van 1078 naar 899. In 2008 was het MDI nog succesvoller dan in voorgaande jaren in het laten verwijderen van uitingen. Naast de kerntaken (bestaande uit meldingsafhandeling en aangiftebeleid) startte het MDI in 2008 onderzoeken naar extreem-rechtse websites en naar het moderatorenbeleid van interactieve websites.

Lees verder in het jaarverslag

MDI Jaarverslag 2007

Jaar:
2008
Taal:Aantal blz:
38
Soort Uitgave:
Beschrijving:

Het MDI heeft in 2007 1049 meldingen ontvangen over 1581 unieke uitingen.
Zowel het aantal meldingen als het aantal uitingen is licht afgenomen ten
opzichte van 2006. Het aantal gemelde uitingen dat door het MDI als strafbaar is
beoordeeld, is echter gestegen van 984 in 2006 tot 1078 in 2007. Vooral dit
laatste cijfer is van belang, omdat het de belangrijkste indicator is voor het
bepalen van de ernst van discriminatie op het internet. Uit de cijfers van het MDI
kan worden opgemaakt, dat het aantal strafbare uitingen sinds 2005 is
toegenomen.
Naast de kerntaken (bestaande uit meldingsafhandeling en aangiftebeleid), heeft het MDI zichzelf in 2007, bij wijze van proef, een proactieve benadering van
interactieve websites en webfora aangemeten. Bijvoorbeeld over de interactieve
website telegraaf.nl, ontving het MDI bijzonder veel meldingen. Hoewel de
strafbare uitingen op verzoek van het MDI altijd werden verwijderd, is het MDI
geen gratis moderator. Daarom is besloten om onderzoek te doen naar de
problematiek van onder meer deze website. Aan de hand van dit onderzoek heeft
het MDI telegraaf.nl een groot aantal aanbevelingen gedaan, om discriminatie
effectiever te bestrijden. Nadat de aanbevelingen waren uitgevoerd, daalde het
aantal meldingen enorm. Meer hierover in hoofdstuk 3.

Lees verder in het jaarverslag

MDI jaarverslag 2006

Jaar:
2007
Taal:Aantal blz:
31
Soort Uitgave:
Beschrijving:

Op 21 maart 1997 opende de toenmalige Minister van Binnenlandse zaken, Hans Dijkstal, met een ietwat onwennige muisklik het MDI. Hij besloot zijn toespraak bij die gelegenheid met de woorden ‘Het zou het mooist zijn als er weinig gemeld zou hoeven worden’. Zo mooi werd het dus niet. Het MDI, destijds nog gevestigd in de zijkamer van de oprichters, had voor de opening debatcentrum De Balie in Amsterdam bereid gevonden ruimte ter beschikking te stellen. Ook spraakmakende  digeratii van het eerste uur van XS4all, DBNL en NLIP waren –soms tegen wil en dank- betrokken bij de oprichting. Men zat niet zo te wachten op het slechte nieuws dat discriminatie op Internet een probleem was. Bovendien had men al het Meldpunt Kinderporno op Internet opgericht en in de ogen van sommigen was kinderporno toch een meer reëel probleem. Een grote internetprovider uit die dagen liet weten: ‘wij zetten geen link naar de meldpunten op onze binnenkomst pagina. We hebben er geen behoefte aan potentiële klanten weg te jagen met het nieuws dat er kinderporno en racisme op Internet staat’. Gelukkig was deze struisvogelpolitiek van korte duur.

Lees verder in het jaarverslag

MDI jaarverslag 2005

Jaar:
2006
Taal:Aantal blz:
39
Soort Uitgave:
Beschrijving:

Het MDI heeft in 2005 1289 meldingen ontvangen over in totaal 1308 unieke uitingen van discriminatie op internet. In 2004 lag het aantal meldingen dat het MDI ontving hoger: 1812. Het jaar 2004 was met de nasleep van de moord op Van Gogh achteraf bezien een uitschieter. In de periode kort na de moord op Van Gogh stond het internet bol van haatzaaiende uitingen, zowel van mensen die van mening waren dat de islam een halt toegeroepen moest worden, als mensen die hun vreugde uitten over de moord op Van Gogh en blij waren dat de ‘jihad in Nederland’ was begonnen. Daarnaast was er in 2004 driemaal sprake van op grote schaal verstuurde extreem rechtse email, ofwel spam. Deze spamruns waren in 2004 verantwoordelijk voor enkele honderden meldingen. In 2005 werd er slechts eenmaal op grote schaal extreem rechtse spam verstuurd. Het MDI heeft sinds 1 januari 2005 een nieuw registratiesysteem waarbij ‘unieke’ uitingen worden geregistreerd. Het uitgangspunt daarbij is hoe vaak de uiting op een specifieke locatie op internet wordt geconstateerd en niet meer hoe vaak een uiting bij het MDI wordt gemeld. Dit heeft als gevolg dat het aantal uitingen lager uitvalt dan voorheen. Zo komt het bijvoorbeeld voor dat er spam met een discriminerende content aan een groot aantal email-adressen tegelijk wordt verstuurd. In dat geval stellen meerdere mensen het MDI daarvan op de hoogte. Voorheen werd elke afzonderlijk ontvangen email als aparte uiting geregistreerd. In het nieuwe systeem wordt uitgegaan van de zogenaamde ‘unieke uiting’2. Dat maakt de cijfers over de afgelopen jaren moeilijker te vergelijken.

Lees verder in het jaarverslag

MDI jaarverslag 2004

Jaar:
2005
Taal:Aantal blz:
28
Soort Uitgave:
Beschrijving:

In 2004 is het aantal meldingen dat het MDI ontving wederom gestegen, van 1242 in 2003 naar 1812 in 2004. Tegelijkertijd is het aantal gemeldde uitingen eveneens sterk gestegen, van 1496 naar 2939. Enerzijds duidt dit op meer bekendheid van het MDI, anderzijds blijkt hieruit dat discriminatie op internet helaas nog veelvuldig voorkomt. Het MDI ontving gemiddeld 29 meldingen per week, over gemiddeld 57 uitingen. Discriminatie op internet is een vaak onderschat probleem. Veel mensen zijn van mening dat als je discriminatie op internet alleen tegenkomt als je er actief naar op zoek gaat. Veel mensen hebben het idee dat je op internet niet ongevraagd kan worden geconfronteerd met discriminerende uitingen. Niets is minder waar. Het MDI ontvangt legio meldingen over discriminatie op internet, omdat iemand bijvoorbeeld voor een schoolopdracht op zoek ging naar informatie over de Islam en terecht kwam op een site waarin de Islam ‘ontmaskerd’ wordt. Of waarin iemand op zoek gaat naar informatie over de Tweede Wereldoorlog en terecht komt op websites waarin wordt gesteld dat de Holocaust nooit heeft plaatsgevonden en dat het de ‘grootste joodse leugen ooit’ is. Het problematische van deze vormen van discriminatie op internet is dat de discriminerende boodschap erg mooi verpakt wordt. Met indrukwekkende websites kan de suggestie worden gewekt dat er een professionele of zelfs ‘wetenschappelijke’ organisatie met vele leden achter zit.

Lees verder in het jaarverslag

MDI jaarverslag 2003

Jaar:
2004
Taal:Aantal blz:
18
Soort Uitgave:
Beschrijving:

In het zevende jaar van haar bestaan werden 1242 meldingen bij het MDI gedaan, in totaal over 1496 uitingen op Internet. Dit is wederom een lichte stijging ten opzichte van 2002. In dat jaar ontving het MDI 1008 meldingen, echter over een groter aantal uitingen, 1798. Terwijl het aantal meldingen steeg, daalde het aantal uitingen per melding. Gemiddeld lag het aantal meldingen in 2003 op 23 per week en het aantal uitingen op 28 per week.
Het MDI behandelde in 2003 in totaal 122 informatie– en adviesaanvragen.
Conclusies over 2003:
• Het aantal meldingen is gestegen maar het aantal gemelde uitingen is gedaald.
• De bereidheid tot het verwijderen van strafbare uitingen op Internet stijgt waardoor het verwijderingpercentage van het MDI is toegenomen tot 95,3 procent.
• Meldingen over Antisemitische uitingen zijn licht gedaald, maar in 2003 is Antisemitisme de grootste categorie gemelde uitingen met Islamofobie op de tweede plaats. Het grootste gedeelte van de Antisemitische uitingen wordt gedaan met als excuus dat dit ‘anti-zionistische’ of ‘anti-Israel’ uitingen zijn.
• De categorieën ‘Seksuele voorkeur’, ‘Discriminatie van Marokkanen’ en ‘Discriminatie van Turken’ zijn flink gedaald.
• De categorie ‘Anti-zwart racisme’1 is ten opzichte van 2002 verdubbeld.
• De verharding op Internet zet door. Oproepen en aanzetten tot geweld is, net als In Real Life, gemeengoed geworden.
• Extreemrechts gedachtegoed op Internet vindt steeds meer weerklank, ondanks de versplintering en verdeeldheid binnen extreemrechts.
• De meeste meldingen in 2003 gaan over webfora.
• Steeds meer Internetgebruikers weten de weg te vinden naar het MDI.

Lees verder in het jaarverslag

MDI jaarverslag 2002

Jaar:
2003
Taal:Aantal blz:
20
Soort Uitgave:
Beschrijving:
In het zesde jaar van haar bestaan lag het aantal bezoekers van de MDI website op 22.997 (ca.63 per dag). Er werden 1008 meldingen gedaan en het meldpunt ontving 86 informatieaanvragen en/of adviesaanvragen. Het aantal meldingenlag op gemiddeld 19 per week. In totaal beoordeelde het MDI 1798 uitingen die werden gemeld, een gemiddelde van 34 uitingen per week. Het afgelopen jaarontving het Meldpunt 1008 meldingen over 1798 uitingen, t.o.v. de 691 meldingen en 1081 in 2001 een stijging van 30% meer meldingen en 70% meer uitingen.
Lees verder in het jaarverslag